ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

 

บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก องค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อาทิเช่น

1.  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน, แสงสว่าง

2.  สนับสนุนทางด้านการศึกษา เช่น การให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่หน่วยงานต่างๆ, การมอบทุนการศึกษา

3.  สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น เช่น งานทอดผ้าป่า และงานประเพณีต่างๆ

4.  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น การแปรรูปขี้เถ้า